Chalupa Bukovina Chalupa Bukovina Chalupa Bukovina Chalupa Bukovina

Chalupa Bukovina

27 červen 2022 čas 20:03

Venkovní bazén

Zahradní dětský koutek

Ubytování v klidném prostředí

Kam na výlet?

AQUAPARK Jičín - 17 km
Aquapqrk je plavecké a oddechové centrum pro Jičín a okolí, Plavecký bazén má délku 25 m a hloubku 8 m.

Dana Šepsová
Bukovina 35,
507 82 Pecka
50°27'14.46"N 15°36'40.66"E
tel: 777 296 103


Zvětšit mapu

Smlouva o ubytování

Smlouva o dočasném užívání rekreačního objektu

Dana Šepsová

dat.nar. 6.7.1962, bytem: Bukovina u Pecky čp. 35, 507 82 Pecka,OP112325986
kontakt: 777 296 103, sepsova.d@seznam.cz,
číslo účtu: 1969190113/0800
( dále též jen jako „nájemce“ )

a

Jméno Příjmení

Paní ....................
dat.nar .................
bydliště: ...............
č.OP:....................
VS: ..................... ( dále též jen jako „klient“ )
Kontakt tel. ............

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dočasném užívání rekreačního objektu

Úvodní ustanovení

Účelem této smlouvy je sjednání krátkodobého práva dočasného užívání rekreačního objektu vymezenému v článku

I. smlouvy, a dále též úprava některých práv a povinností Smluvních stran.

Tato smlouva a otázky Smlouvou neupravené se řídí zejména občanským zákoníkem a ostatními českými právními předpisy. Součástí smlouvy je Řád chalupy Bukovina, který je vyvěšen v prostorách objektu, přičemž klient tímto prohlašuje, že se s pravidly stanovenými řádem seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.

I.

Předmět dočasného užití

1.) Nájemce prohlašuje, že je na základě řádné smlouvy uzavřené s pronajímatelem oprávněn sjednávat krátkodobý podnájem následující nemovitosti: budova č.p.35, část obce Bukovina u Pecky, nacházející se na pozemcích, parc.č. st.128 a st, 129, vše zapsáno na na LV č. 55, pro katastrální území Bukovina u Pecky, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, (dále jen: „rekreační objekt“). Rekreační objekt tvoří 2 nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází hala s kuchyňským koutem a koupelna, v 1 nadzemním podlaží 3 ložnice a koupelna.

2.) Rekreační objekt je zařízen zejména následujícím příslušenstvím a vybavením: terasa s bazénem, stůl a židle pro 8 osob, venkovní krb, stůl na stolní tenis, dětská prolézačka s houpačkou a pískovištěm, zahradní domek, televize, satelit, lednička, varná deska, mikrovlnná trouba, jakož i další vybavení, které se nachází v každé místnosti a jehož označení a počet je uveden na inventurním soupise umístěném v každé z místností.Ohřev vody-el. boiler 200L. Klient je povinen bezodkladně po převzetí rekreačního objektu upozornit na chybějící vybavení nájemce, v opačném případě se má za to, že se vybavení v řádném stavu v době počátku nájmu v příslušné místnosti nacházelo.

3.) Nájemce přenechává předmět dočasného užití touto smlouvou do krátkodobého užívání nájemci za účelem rekreace a klient jej za tímto účelem užívání přijímá, a to včetně vybavení a příslušenství. Společně s klientem bude rekreační objekt dle dohody smluvních stran užívat celkem 8....osob.

Ubytování je povoleno puze pro počet osob,který je uveden na voucheru a nesmí překročit maximální počet osob.Pokud v objektu bude ubytován větší počet osob,má pronajímatel právo okamžitě a bez náhrady pobyt ukončit.Nejsou povolena domácí zvířata.

II.

Úplata za poskytnutí dočasného užití


 • Úplata za užívání rekreačního objektu se sjednává dohodou ve výši ... noc ,celk…….,00Kč
 • Úplata je splatná: záloha ……….,00 Kč předem ,………..,00Kč doplatek při předání chalupy.
 • V úplatě nejsou zahrnuty náklady na spotřebu elektřiny .Cena 1kW/…3,00Kč. Současně s úplatou je klient povinen zaplatit kauci ve výši 0 000,00kč. Smluvní strany se dále dohodly, nájemce je oprávněn tyto prostředky použít k úhradě nároků na náhradu škody na předmětu podnájmu, příslušenství či vybavení způsobené klientem, případně osobami, které jsou ubytovány společně s klientem. Uvedený nárok má nájemce právo započíst proti pohledávce na vrácení úhrady (kauce). Nájemce je povinen vrátit kauci při převzetí rekreačního objektu od klienta po ukončení doby podnájmu.
 • V ceně není zahrnut rekreační poplatek.

III.

Doba užívání

1.) Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou, a to od …....14,00hod,do……...-10.0hod. Předmět užití se předává při podpisu této smlouvy, přičemž podpis smlouvy je zároveň potvrzením klienta a nájemce o převzetí rekreačního objektu a klíčů v počtu ….2... ks.

2.) Smluvní vztah lze před vypršením sjednané doby ukončit dohodou. Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou platností v případě, že klient, případně kterákoliv z osob, které jsou s klientem ubytovány v rekreačním objektu přes výstrahu porušuje Řád chalupy Bukovina, dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje povinnosti vyplývající z této smlouvy. V případě ukončení vztahu ze strany klienta před vypršením doby užívání (storno),platí tyto stornovací podmínky:
a)Více než 30 dní před datem nástupu pobytu bez storno poplatku
b) Méně než 30 dní před datem nástupu pobytu propadá ve prospěch pronajímatele nevratná záloha 20% z celkové ceny pobytu

IV.

Práva a povinnosti účastníků smlouvy

Nájemce se zavazuje udržovat předmět užití ve stavu způsobilém ke smluvnímu užívání a zabezpečovat řádné plnění služeb, ke kterým se touto smlouvou zavázal. Nájemce neodpovídá za škody na věcech vnesených klientem a pro případ vzniku těchto škod ani jiných škod na majetku, zdravotních hodnotách vztahujících se ke klientovi není zajištěno pojištění.

2.) Klient se zavazuje :
 • dodržovat Řád chalupy Bukovina
 • řádně užívat prostory, příslušenství a vybavení rekreačního objektu
 • bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu havarijních stavů rekreačního objektu.
 • umožnit nájemci přístup do prostor za účelem obsluhy nebo jakéhokoli zásahu na technickém zařízení umístěném v  předmětu užití jak v mimořádných, tak v odůvodněných případech, a to i bez účasti nájemce a bez jeho souhlasu
 • po skončení sjednané doby odevzdat nájemci rekreační objekt ve stavu, v jakém jej klient převzal,vrátit nájemci klíče a podepsat protokol o předání.
 • klient je oprávněn užívat rekreační objekt jen k účelu stanovenému touto smlouvou a dodržovat při tom příslušné protipožární, bezpečnostní a hygienické předpisy. Současně je povinen při užívání předmětných prostor zdržet se všeho, čím by nad míru obvyklou obtěžoval třetí subjekty.
 • uhradit nájemci veškeré škody, které způsobil klient nebo osoby s klientem ubytované na prostorách, příslušenství a vybavení rekreačního objektu.
 • Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chaloupce i přilehlém pozemku.

V.

Závěrečná ustanovení


1. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Není-li smlouvou výslovně sjednáno jinak, řídí se závazky smluvních stran souvisící s dočasným užíváním rekreačního objektu podle této smlouvy příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

V Bukovina u Pecky … dne

Dana Šepsová ………………………………..klient……………………………………………………
Chalupa Bukovina Chalupa Bukovina Chalupa Bukovina Chalupa Bukovina Chalupa Bukovina
Rezervujte si u nás pobyt
Jméno
E-mail
Autorizace
Prijezd
Prijezd
Chcete se nás na něco zeptat?